Our Lady of Ostrabrama R.C. Church

Rev. Ignacy Zbawiony
1922 1949
Rev. Frances Makowski
1946 1952
Rev.Alphonsus Cizmowski
1952 1967
Rev. Henry Gauer
1967- 1970
Msgr.Rev.John Cwalina
1970 - 1984
Rev. Richard Kopinski
1984 1993
PAGE 5